Podziały nieruchomości

Podział nieruchomości jest to fizyczne wyodrębnienie z nieruchomości pierwotnej jej dwu lub więcej części w postaci działek gruntu zawierających się w granicach nieruchomości sprzed podziału. Wydzielone działki w wyniku podjętych później czynności prawnych mogą stać się samodzielnymi nieruchomościami gruntowymi lub wejść w skład innej nieruchomości. Podział nieruchomości jest jednym ze sposobów wykonywania prawa własności, a także podstawowym procesem zmieniającym informacje o terenie w zakresie przestrzennym i prawnym.

Wznowienie granic nieruchomości reguluje Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.  Wznowienie znaków granicznych przeprowadzane jest najczęściej w sytuacji, gdy istniejąca granica prawna została przesunięta, a znaki graniczne, które tę granicę wyznaczały zostały zniszczone bądź zatarte.