Inwentaryzacje geodezyjne

Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonuje się w celu ustalenia danych  określających położenie i kształt wybudowanych obiektów budowlanych w państwowym systemie odniesień przestrzennych,  niezbędnych do wprowadzenia zmian w  bazie danych ewidencji gruntów i budynków - w zakresie użytków gruntowych oraz budynków, bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu - w zakresie sieci uzbrojenia terenu,   sporządzenia operatu geodezyjnego i  mapy obrazującej położenie i kształt obiektów budowlanych oraz sposób zagospodarowania i ukształtowania terenu po zakończeniu procesu budowlanego.